Новини

22

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 „Инвестира във вашето бъдеще!“

         На 26.10.2015г., в 9,00 часа в ресторант Макдоналдс „Славейков“ в гр. София се проведе заключителна пресконференция по проект ESF-2203-01-11010/20.01.2014г. „Повишаване на мотивацията и ангажираността към работата на служителите в Макдоналдс, чрез осигуряване на организиран транспорт до работното място“. Проектът се осъществява от „Сънфудс България” ЕООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Екипът за управление и ръководството на Макдоналдс в България запозна участниците в пресконференцията с целите, дейностите и резултатите по договора за безвъзмездна финансова помощ. Чрез изпълнението на проекта се повиши мотивацията и ангажираността към работата на 203 служители в Макдоналдс, чрез осигуряване на организиран транспорт от и до работното място в следните обекти на компанията: Международен път Е79, с.Студена; Автомагистрала Тракия – 89 км, гр.Пазарджик; Автомагистрала Тракия – 276 км, гр.Ямбол и Автомагистрала Тракия – 119 км, с.Радиново. Проектът стартира на 01.04.2014г. и приключи на 30.10.2015г.

 

 

 

Investors in people-2

Макдоналдс в България получи акредитация по международния стандарт за организационно съвършенство Investors in People след извършена оценка през месец април 2015 г. Този стандарт нарежда Макдоналдс в България между световните компании, които постигат своите високи бизнес резултати чрез успешно управление на най-ценния ресурс – хората.

Процесът по акредитация започна през 2014 г. с диагностика, съвместно с International Human Resources – представител на Investors in People International за България и постигнатите резултати потвърдиха, че работата с хора е основен приоритет в компанията. През месеците юли и август 2014 г. в Макдоналдс в България се проведе специализирано интерактивно обучение по Investors in People на 370 служители от различни ресторанти в София и Пловдив. Оценка за акредитация се проведе в периода 13 – 17 април 2015 г.

Стандартът Investors in People  е международно признат организационен стандарт, внедрен в 80 държави на 23 езика, в повече от 40 000 организации по целия свят. Повече от 23 години е развиван във Великобритания и предоставя успешна и гъвкава рамка за подобряване на бизнес резултатите чрез хората навсякъде по света.  Собственост е на правителството на Великобритания и използва ясни принципи за работа и оценка, като в основата му са заложени резултатите и ефективността на бизнес процесите.

Визията на Макдоналдс в България е да бъде любимо място и начин на хранене. За нас това означава всеки наш служител да се чувства значим, ценен и мотивиран всеки ден. Обещанието на Макдоналдс към служителите гласи: “Ние ценим вас, вашето развитие и вашия принос”.

Първият ресторант на Макдоналдс в България е открит в гр. Пловдив през 1994 г. Към настоящия момент компанията осигурява работа и дава възможност за развитие на над 1000 млади българи в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Плевен, Варна и Бургас, които обслужват повече от 7 милиона клиента годишно.

 

 

eu1

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 „Инвестира във вашето бъдеще!“

На 16.03.2015г., в 9,00 часа в ресторант Макдоналдс „Славейков“ в гр. София се проведе пресконференция по проект ESF-2203-01-11010/20.01.2014г. „Повишаване на мотивацията и ангажираността към работата на служителите в Макдоналдс, чрез осигуряване на организиран транспорт до работното място“. Проектът се осъществява от „Сънфудс България” ЕООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Екипът за управление и ръководството на Макдоналдс в България запозна участниците в пресконференцията с целите, дейностите и предвидените резултати по договора за безвъзмездна финансова помощ в размер на 197 234, 44 лв. Чрез изпълнението на проекта ще бъде повишена мотивацията и ангажираността към работата на 202 служители в Макдоналдс, чрез осигуряване на организиран транспорт от и до работното място в следните обекти на компанията: Международен път Е79, с.Студена; Автомагистрала Тракия – 89 км, гр.Пазарджик; Автомагистрала Тракия – 276 км, гр.Ямбол и Автомагистрала Тракия – 119 км, с. Радиново. Проектът стартира на 01.04.2014г. и ще приключи на 30.10.2015 г.

* * *

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Номер 1 / дата 17.10.2014 г.

Наименование: „Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място на служителите на „Сънфудс България” ЕООД”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

Договор ESF – 2203-01-11010

„Повишаване на мотивацията и ангажираността към работата на служителите в Макдоналдс, чрез осигуряване на организиран транспорт до работното място“

Моля изтеглете архив ESF–2203-01-11010.zip

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

„Инвестира във вашето бъдеще!“
Проект “Повишаване на мотивацията и компетенциите на служителите в Макдоналдс България”

На 29.08.2014 г. от 9.00 часа в ресторант Макдоналдс „Славейков“ в гр. София се проведе пресконференция, на която беше обявено приключване на проект на „Сънфудс България” ЕООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът е изпълнен от 01.07.2013 г. до 29.08.2014 г. Ръководството на Макдоналдс в България обяви, че по проект “Повишаване на мотивацията и компетенциите на служителите в Макдоналдс България” са обучени 600 служители и са произведени 600 специализирани обучителни материали на електронен и хартиен носител.
От 600 обучени лица, 513 са хора със средно образование, 68 с висше и 19 с основно. В обучението са участвали 322 жени и 278 мъже. 348 човека от обучените са във възрастова група – 19 – 24 год.
Проектът е осъществен в партньорство с Интернешънъл Хюмън Рисорсиз.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
„Инвестира във вашето бъдеще!“
“Повишаване на мотивацията и ангажираността към работата на служителите в Макдоналдс, чрез осигуряване на организиран транспорт до работното място” е проект на „Сънфудс България” ЕООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целевата група са 202 заетите лица в „Сънфудс България” ЕООД, работещи в обекти отдалечени от населени места – магистрала „Тракия“ 89 км, магистрала „Тракия“ 119 км, магистрала „Тракия“ 276 км, Международен път Е79 279 км.

Срокът за изпълнение на проекта е 1.04.2014 г. – 31.06.2015 г.

Обща цел на проекта:
Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица в „Сънфудс България” ЕООД и респективно тяхната конкурентоспособност, чрез осигуряване на активни комплексни мерки за подобряване на географската им мобилност на територията на Република България.

Специфични цели на проекта:

Осигуряване на стимули за запазване на заетостта и доходите от труд на служителите в „Сънфудс България” ЕООД, чрез осъществяване на организиран транспорт от и до работното място;
Осигуряване на адекватни на потребностите на персонала на „Сънфудс България” ЕООД социални придобивки, под формата на съобразен с работното време и местоживеенето на заетите лица транспорт.
Подобряване на адаптивността на заетите в „Сънфудс България” ЕООД лица, чрез предоставяне на стимули за насърчаване на териториалната мобилност на персонала.

Проектното предложение надгражда предишен опит в областта на реализиране на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” и осигурява устойчивост и мултипликация на процеса по осъществяване на обучения за придобиване на ключови компетенции на заетите служители в „Сънфудс България” ЕООД, с оглед прилагане на средносрочна и дългосрочна стратегия на компанията  за подобряване на системата за развитие на човешките ресурси  и повишаване квалификацията и ефективността на труда на заетите лица.

Резултати от проекта:

В резултат на изпълнение на проекта целевата група лица, заети в дружеството ще бъдат положително повлияни и техните конкретните нужди и проблеми, свързани със затруднена териториална мобилност ще бъдат неутрализирани.
202 служители на Макдоналдс ще получат безплатен транспорт от и до работното място.

Макдоналдс като компания оперира в 39 страни в Европа и осигурява работа на 415 000 човека. В 36 ресторанта Макдоналдс в България работят и намират професионална реализация над 1000 българи.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
„Инвестира във вашето бъдеще!“
На 17.10.2013 в 14.00 часа в ресторант Макдоналдс „Славейков“ в гр. София се проведе пресконференция, на която беше даден старт на проект на „Сънфудс България” ЕООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ръководството на Макдоналдс в България обяви, че по проект “Повишаване на мотивацията и компетенциите на служителите в Макдоналдс България” ще бъдат обучени 600 служители и ще бъдат произведени специализирани обучителни материали на електронен и хартиен носител.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
„Инвестира във вашето бъдеще!“
“Повишаване на мотивацията и компетенциите на служителите в Макдоналдс България” е проект на „Сънфудс България” ЕООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целевата група са 600 заети лица в компанията.

Срокът за изпълнение на проекта е 1.07.2013 г. – 31.08.2014 г.

Обща цел на проекта:
Провеждане на обучения за заети лица с цел повишаване мотивацията, производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, чрез подобряване пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Специфични цели на проекта:

Повишаване мотивацията на заетите лица в „СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
Повишаване конкурентоспособността на „СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД посредством обучение на заетите лица и насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси
Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост в „СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Резултати от проекта:
Изготвени специализирани обучителни материали на електронен и хартиен носител за 600 служителя.
Осъществено обучение по ключова компетентност 5 „Умения за учене“ – „Мотивационни обучения, свързани с естеството на работа и надграждане на знанията от служителите самостоятелно или в екип“ за 600 служителя на бенефициента. Обученията ще се проведат в рамките на 30 учебни часа за 6 месеца.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Номер 1 / дата 25.03.2014 г.

Наименование: „Провеждане на обучения по ключови компетенции“ , Компонент 1 „Изготвяне на специализирани обучителни материали” и Компонент 2 „Осъществяване на обучения по Ключова компетентност 5”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

Договор ESF – 2116-01-11017

„Повишаване на мотивацията и компетенциите на служителите в Макдоналдс България”

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ