Tzar Osvoboditel” Blvd. 22, subway Sofia University
Tel. 0885 / 552 586

Opening Hours:
07:00-23:00